Impresszum és adatvédelmi irányelvek

A hattyumedicina.hu a Hattyú Medicina Orvosi Rendelő honlapja, a Hattyú Medicina Kft. kizárólagos tulajdona.

A honlap egész tartalma, beleértve a szövegeket, dizájnokat, grafikákat – védett tartalom és mindez a Hattyú Medicina Kft. tulajdonát képezi.

Az oldalon található tartalmakat bármilyen célra felhasználni a tulajdonos előzetes írásos beleegyezése nélkül tilos.

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló ) 2016/679 rendeletében (GDPR), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.), valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben (Eüak.) foglaltakra figyelemmel, a hattyumedicina.hu weboldalt üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság az alábbiakban nyújt tájékoztatást a honlap látogatójával kapcsolatba lépő személy (továbbiakban együtt: látogató/érintett) részére az adatkezelési gyakorlatáról, a személyes adatokra vonatkozó szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók jogorvoslati lehetőségeiről.

 

Adatkezelő

Név: Dr. Antritter Zsófia és Dr. Gidai János, a Hattyú Medicina Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői
Székhelye: 1015 Budapest, Hattyú utca 16. 3/2.
Telefonszám: 06 1 770 8845
E-mail: hattyumedicina@gmail.com
Web: https://hattyumedicina.hu

 

Webdesign és tartalomfejlesztés: MiRo

 

Az adatkezelés elvei

Személyes adatot jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon, kizárólag meghatározott célból, az adattakarékosság elvének megfelelően kezelünk. Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat kezelését csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, a jogszabályi előírása alapján végezzük. Társaságunk elkötelezett amellett, hogy az Ön személyes- és egészségügyi adatait az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak, így különösen GDPR-nak, az Infotv.- nek valamint az Eüak.-nek megfelelően kezelje, és az Ön adatvédelmi jogait tiszteletben tartsa.

Személyes- és egészségügyi adatainak biztonsága kiemelt fontosságú számunkra. Társaságunk a jogszabályok szerint működő egészségügyi szolgáltató, így a látogatók személyes- és egészségügyi adatainak kezelését szakmai titoktartásra kötelezett orvosaink, ill. munkatársaink felelőssége mellett végezzük. A jelen adatvédelemi tájékoztatónk az egészségügyi szolgáltatásaink során végzett, valamint azzal kapcsolatos adatkezelési tevékenységeink, továbbá a honlap működtetése, használata vonatkozásában tartalmaz információkat.

 

Sütik

Honlapunk cookie-kat (sütik), azaz rövid adatfájlokat helyez el a látogató számítógépén. Ez lehetővé teszi, hogy honlapunk felismerje az érintett által használt eszközt, amikor kapcsolat jön létre az érintett eszköze és a honlapunk között. Az ideiglenes cookie-kat a látogató eszközén honlapunk csak egy adott munkamenet során helyezi el és az a munkamenet befejezésével törlődnek. A sütik személyes adatokat nem gyűjtenek és társaságunk számára nem küdenek.

A honlapunkon alkalmazott sütik adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyről a GDPR 6. (1) a) pontja rendelkezik, valamint az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja, és az E-kertv. 13/A. § (4) bekezdése.

 

Személyes és egészségügyi adatok

Honlap regisztráció, kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése, időpontfoglalás során: név, telefonszám, email, továbbá egészségügyi szolgáltatásnyújtással kapcsolatos adat kerül rögzítésre és tárolásra, érintett hozzájárulását követően. Az adatokhoz kizárólag társaságunk munkatársai és megbízottai férhetnek hozzá, az adatok tárolását ügyféli jogviszonyi fennállásáig, aktív regisztráció fennállásáig, továbbá érintett törlési kérelméig tartjuk fenn. A kezelt adatok körébe tartozhat minden olyan információ, melyet az érintett a kommentjével, üzenetének elküldésével önkéntesen ad meg. Az adatkezelés célja: az ügyfelek/páciensek kérdéseinek/kéréseinek megválaszolása. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyről a GDPR 6. cikk (1) a) pontja és az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik.

Egészségügyi szolgáltatáshoz szükséges személyes- és egészségügyi adatok (ide érteve többek között az egészségügyi dokumentációhoz szükséges személyazonosító adatokat és a kapcsolattartási adatokat, ú.m. páciens neve, születési hely, idő, anyja neve, lakcíme, TAJ száma, kórtörténete, lelete) az egészségügyi szolgáltatókra vonatkozó dokumentálási kötelezettségnek megfelelően kerülnek rögzítésre és tárolásra. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az egészségügyi dokumentációra irányadó megőrzési idő végéig (30 év; képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvétel esetén: 10 év, a felvételről készített lelet esetén pedig: 30 év; zárójelentés esetén 50 év).

A fenti adatkezelések kapcsán társaságunk, mint az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy az érintett azon adatainak megadása, amelyeket jogi kötelezettség alapján kezel, ideértve az egészségügyi szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges, írásbeli hozzájáruláson alapuló egészségügyi adat kezelést is, az adott szolgáltatás nyújtása feltételeként értelmezhető, ezáltal a szükséges adatok megadása nélkül az adott szolgáltatás nyújtása nem lehetséges.

Az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban ismertetett adatkezelési célok elérése során az Ön személyes- és egészségügyi adatainak kezelésével összefüggésben egyes adatkezelési műveletek esetén partner szervezetet von be. Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozásról és címzett adatkezelésekről (így különösen az igénybe vett adatfeldolgozókról) az adatkezelési szabályzat megismerési igényével kaphat részletes tájékoztatást.

Személyes- és egészségügyi adatait kizárólag beleegyezését követően osztjuk meg olyan partner szervezettel, mely részt vesz az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában (pl. laborvizsgálatok esetében labordiagnosztikai szolgáltató).

 

Adatbiztonság

A személyes adatok védelmét Társaságunk alábbi szervezeti és technikai intézkedésekkel biztosítja:

  • belső szabályzatai alapján a személyes adatokhoz csak azon munkatársai férhetnek hozzá, melyek munkavégzéséhez a személyes adatok kezelése
    elengedhetetlenül szükséges,
  • a személyes adatokat informatikai rendszerében tárolja, az elektronikusan tárolt személyes adatok védettségét folyamatos vírusvédelemmel, tűzfal és naplózási tevékenység alkalmazásával biztosítja,
  • a személyes adatokat tároló szerverek fizikai védelmét biztonságtechnikai szervezési megoldásokkal biztosítja.

Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: 0613911400, fax: 0613911410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: www.naih.hu).